Xổ số điện toán Max 4D


Xem chi tiết Kết quả xổ số Max 4D ngày 31/08/2021

Kết quả xổ số điện toán Max 4D ngày31/08/2021

XSDT-MAX-4D XSDT-MAX-4D ngày 31/08/2021
Kỳ vé #00722
A
0023
B
1072
C
8769
D
9420
E
5815
G
9073
Lần quay xác định ví trí giải: EGA
Giải Bộ số SL
G1
15.000.000 đ
0023 0
G2
6.500.000 đ
5815
9073
0
G3
6.500.000 đ
1072
8769
9420
0
KK1:
1.000.000 đ
023 9
KK2:
100.000 đ
23 37

Xem chi tiết Kết quả xổ số Max 4D ngày 28/08/2021

Kết quả xổ số điện toán Max 4D ngày28/08/2021

XSDT-MAX-4D XSDT-MAX-4D ngày 28/08/2021
Kỳ vé #00721
A
4926
B
5604
C
6694
D
4142
E
8154
G
2695
Lần quay xác định ví trí giải: CEB
Giải Bộ số SL
G1
15.000.000 đ
5604 0
G2
6.500.000 đ
6694
8154
2
G3
6.500.000 đ
4926
4142
2695
2
KK1:
1.000.000 đ
604 4
KK2:
100.000 đ
04 53

Xem chi tiết Kết quả xổ số Max 4D ngày 26/08/2021

Kết quả xổ số điện toán Max 4D ngày26/08/2021

XSDT-MAX-4D XSDT-MAX-4D ngày 26/08/2021
Kỳ vé #00720
A
3358
B
8417
C
3933
D
2783
E
9726
G
5141
Lần quay xác định ví trí giải: DAG
Giải Bộ số SL
G1
15.000.000 đ
5141 0
G2
6.500.000 đ
2783
3358
2
G3
6.500.000 đ
8417
3933
9726
2
KK1:
1.000.000 đ
141 7
KK2:
100.000 đ
41 60

Xem chi tiết Kết quả xổ số Max 4D ngày 24/08/2021

Kết quả xổ số điện toán Max 4D ngày24/08/2021

XSDT-MAX-4D XSDT-MAX-4D ngày 24/08/2021
Kỳ vé #00719
A
6788
B
4629
C
1605
D
6384
E
6605
G
4906
Lần quay xác định ví trí giải: AGB
Giải Bộ số SL
G1
15.000.000 đ
4629 1
G2
6.500.000 đ
6788
4906
0
G3
6.500.000 đ
1605
6384
6605
0
KK1:
1.000.000 đ
629 5
KK2:
100.000 đ
29 68

Xem chi tiết Kết quả xổ số Max 4D ngày 21/08/2021

Kết quả xổ số điện toán Max 4D ngày21/08/2021

XSDT-MAX-4D XSDT-MAX-4D ngày 21/08/2021
Kỳ vé #00718
A
4514
B
6393
C
6796
D
4562
E
9884
G
3080
Lần quay xác định ví trí giải: DGB
Giải Bộ số SL
G1
15.000.000 đ
6393 0
G2
6.500.000 đ
4562
3080
2
G3
6.500.000 đ
4514
6796
9884
2
KK1:
1.000.000 đ
393 2
KK2:
100.000 đ
93 40